Vid föreningsstämman den 25/5 beslöts att utdelning ska ske under 2016. Processen har påbörjats och delägarna kommer få ta del av ett utskick per brev där svarstalong ska fyllas i och returneras omgående.

I samma utskick finns även en enkät, där samtliga delägare ges möjlighet att ta ställning till om omprövning av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfällighet § 18,19 ska ske. Detta med anledning av att årsstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med andra berörda samfälligheter få till en omprövning av lagtolkningen.