Vindkraft

vindkraftverkdemo

Avtal tecknades år 2005 med Vindkompaniet i Mörbylånga AB för upplåtelse av markområde för anläggande av totalt 8 vindkraftverk varav 3 st på mark som tillhör Sollerö gemensamhetsskog.  Avtalet gäller i 30 år med möjlighet till förlängning med 5 år åt gången. Avtalet överfördes 2008 till Säliträdberget Vind AB.

De åtta vindkraftverken planerades för att producera c:a 47 miljoner kWh per år. Detta motsvarar elkonsumtion för c:a 9400 lägenheter eller 3100 villor. Tornen är 80 meter höga och rotorn har ett vingspann om 90 meter.

Ersättningen påverkas av hur vindarna blåser, hur mycket energi som produceras samt marknadens prisläge.

Karta (Pdf)