Skogen

Gemensamhetsskogen Bengtsarvet s:1

Gemensamhetsskogen, som har ett virkesförråd på drygt 200 000 m3sk, är belägen inom de ungefärliga hörnpunkterna Oxtjärn, Seliträdberget, Bladtjärn och Rossberg(se karta). Höjdläget varierar mellan 300-600 m.ö.h. Fastighetens topografi kan beskrivas som bitvis mycket kuperad. Storblockiga partier finns att hitta på hela fastigheten, likaså är hällmarker, myrar och surdrog jämt fördelade. Boniteten är på en medelnivå och för trakten i övrigt normal.

Hela fastigheten är brandpräglad, stubbar med brandljud är vanligt förekommande. Ett större sammanhängande myrområde finns i den centrala delen i norr. Ett väl planerat nät av skogsbilvägar genomkorsar fastigheten.

Åldersmässigt uppvisar Bengtsarvet s:1 en ganska vanlig företeelse i dessa trakter: en stor andel skog i de äldre och yngre åldersklasserna. Bortsett från normalt brukande av skogen på hela fastigheten kan man inte hitta någon större kulturpåverkan förutom ett antal spridda kolbottnar. Ristningar i en högstubbe är minne från när platsen på Skuruberg använts som sovol, viloplats vid vallning. De större myrarna har brukats som vanligt i äldre tider genom myrslåtter och torvtäkt. Ett område, Malibambo, har en mycket intressant kulturhistorisk bakgrund. Sägnen om Malin, från tiden för Digerdöden, torde vara bekant för de flesta solleröbor. Området vid och omkring Malibambo sköts med extra stort hänsynstagande.

Vid en inventering som Skogsvårdsstyrelsen gjort hittades en nyckelbiotop och ett större område med speciella naturvärden och delvis av nyckelbiotopskaraktär. Nyckelbiotopen hade signalarter och rödlistade arter såsom ullticka, korallblylav, skrovellav och lunglav.

Skogen sköts med rationella och effektiva metoder för att ge en god avkastning. Detta utan att ge avkall på en god hushållning och med hänsynstagande till flora och fauna. Skogsfastigheten är certifierad och sköts med hjälp av en naturvårdsanpassad skogsskötselplan. Naturvårdshänsynen överstiger med råge de nedre gränser som krävs enligt skogsvårdslagen och regelverket för certifieringen. Den äldre tallskogen har de senaste årtiondena gallrats på ett sådant sätt att det vid kommande slutavverkningar skall bli en hög andel timmer av god kvalitet. Detta till gagn både för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening och för sågverken och deras kunder. Målsättningen och förhoppningen är för övrigt att delägarna och allmänheten skall finna nöje, trivsel och rekreation genom att tillbringa delar av sin fritid inom Gemensamhetsskogen marker.

Bengtsarvet s:1 har med tanke på sin arrondering och areal mycket goda förutsättningar att utveckla både fina naturskogs- och nyckelbiotoper. Vi inriktar naturvårdsarbetet på att mera noggrant lokalisera och koncentrera till de bestånd som har de kvaliteter som erfordras för att utveckla de efterfrågade biotoperna. Den omkringliggande produktionsmarken kan då utnyttjas mera effektivt för skogsproduktion. Styrelsen träffade under 2002  avtal med Staten genom Skogsvårdsstyrelsen Dalarna-Gävleborg om ett Naturvårdsavtal för ett större område beläget vid Rossberget. Området som är 133 ha stort består både av produktiv skogsmark och en stor andel impediment. Föreningen har avhänt sig rätten till brukande under 50 år. Avsikten är givetvis att tillskapa än högre naturvärden. Samfälligheten har uppburit ekonomisk kompensation genom detta avtal.

Kartor

Karta över gemensamhetsskogens skiften exklusive det på Sollerön (Pdf)

Karta med tomten på Sollerön (Pdf)

Skogsbruksplan

En ny skogsbruksplan togs fram under år 2013 av Mellanskog.

Planen kompletterades under 2014 med Umsiskiftet Björka 29:1

Se utdrag ur skogsbruksplanen (Pdf)

Skogsbruksplan sammanställning juni 2020