Mäjt Wik

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2024

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Datum och ...

Arbetsgrupp strukturförändringar

Vid föreningsstämman 2023 uppdrogs till styrelsen att starta en arbetsgrupp vilken ska utreda möjliga ...

Kallelse och handlingar föreningsstämma 2023

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Inventeringsdag 18 juli 2022

Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra ...

Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan. Datum för stämman ...

Föreningsstämma 2022

Handlingar Protokoll Stämmoprotokoll 2022 Dagordning Förslag Dagordning 2022 Årsredovisning inklusive ...

Utdelning avseende år 2020

LR Revision ombesörjer utdelning av överskott som uppkommit under kalenderåret 2020. Delägare som ändrat ...

Kallelse föreningsstämma 2021

Föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening Datum och tid: 21 juli kl. 18.00 Plats: ...

Handlingar inför föreningsstämma

Handlingar finns nu tillgängliga på Sockenkontoret. De kommer också att publiceras här på hemsidan under fliken ...

Ordinarie föreningsstämma 2021 framflyttad

Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 ...