Mäjt Wik

Kallelse föreningsstämma 2021

Föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening

Datum och tid: 21 juli kl. 18.00

Plats: Sockenhuset Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

Två motioner samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på Sockenkontoret samt på hemsidan.

Tänk på möjligheten att närvara på stämman genom fullmakt. Anvisade sittplatser kommer att finnas. Tillsammans får vi ta ansvar för att följa rådande restriktioner och allmänna råd.

Styrelsen

Handlingar inför föreningsstämma

Handlingar finns nu tillgängliga på Sockenkontoret. De kommer också att publiceras här på hemsidan under fliken Årsstämma.

Datum för stämman är ännu ej fastställt.

Ordinarie föreningsstämma 2021 framflyttad

Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 pandemin. Kallelse med senare datum kommer när riskerna för smittspridning minskat. Handlingar för stämman kommer att publiceras på hemsidan när revisionen är klar. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Sockenkontoret någon gång under maj.

Kallelse föreningsstämma 2020

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Onsdag 17 juni 2020 klockan 18.00

Plats: Solleröparken (danslogen )

Ärenden enligt stadgarna.

Framställan från styrelsen.

Motioner: Bengt Larsson och Per-Henry Persson

Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfälliga lagstiftning som möjliggör för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal fullmakter, har styrelsen beslutat att kalla föreningens delägare till ordinarie föreningsstämma

Med hänvisning till rådande pandemisituation rekommenderar styrelsen att du som delägare i första hand väljer att via fullmakt utöva ditt inflytande och din rösträtt så att vi därmed kan genomföra stämman med ett begränsat antal fysiskt närvarande personer.… Läs mer

Angående föreningsstämma 2020

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av Coronapandemin. Kallelse med nytt senare datum kommer att ske när riskerna för smittspridning stabiliserats.

Styrelsen

Handlingar kommer att publiceras fortlöpande under fliken Årsstämma.

Utdelning

LR Revision påbörjar utbetalning denna vecka. Enligt stämmobeslut är avstämningsdag för utdelning 31/12. Således tar lagfaren ägare av fastighet per 31 december 2018 del av överskott som uppkommit under kalenderåret 2018.

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma.

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 18.00

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna. Proposition från styrelsen: Förslag till utdelning samt avstämningsdag.

Handlingar finns på Sockenkontoret och hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen

Blänkare föreningsstämma

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under fliken årsstämma.

Utdelning

Utdelning från verksamhetsåret 2017 kommer att ske v. 48-49. Frågor kring utbetalningen besvaras av LR Revision.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken kontakt. Kan även nås på denna mail.

Skogsdag styrelsen 27 juli 2018

Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga båthus inom samfälligheten :

Det åligger båthusägaren att städa runt båthuset. På området mellan båthus och sjön gäller allemansrätt med den hänsyn det innebär för alla parter!

På Lerön bör viss gallring ske och en del stora tallar mellan båthusen bör nog tas bort.

Byalag och fäbodlag har anläggningar på samfällighetens marker vid stränder undantagna vid omarronderingen. Skyltar som antyder att område är till för viss intressegrupp skall tas bort anser styrelsen! Informationstavla på Bodarnas slogbod vid Rävnäs är ett föredöme.

Mångbro… Läs mer

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.

Föreningsstämma

Årsmöte

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Onsdagen den 23 maj kl. 19.00

Plats: Sockenhuset/ f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna. 1 st. motion.

Propositioner från styrelsen: Förslag till utdelning samt förslag till revidering av reglemente för upplåtelse av båthusplats.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen

 

Handlingar finns under fliken Årsstämma.

Skogliga åtgärder och datum för föreningsstämma

Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket fördelar sig på föryngringsavverkningar och gallring. Ca 20 ha föryngringsavverkning och ca 45 ha gallring. Röjning och underröjning är utförd med ca 33 ha, vi har också markberett 23 ha.
På jordägarna har vi gallrat ca 4 ha med volym 200 m3fub.

Vår skogliga planering för 2018 är snarlik det vi utförde 2017.

Föreningsstämman kommer att äga rum onsdagen den 23 maj. Mer information kommer inom kort.

 

Utdelning under vecka 46

För kännedom kommer utdelning att ske under v. 46. Utdelningen avser år 2016 och det är således lagfarna delägare under detta år som tar del av denna.

LR Revision sköter utbetalningen och då ett löneprogram används kommer transaktionen även denna gång att märkas som “lön”. En specifikation skickas ut till samtliga, som också är en kontrolluppgift vilken Skatteverket tar del av. Problematiken med att några fick utbetalningsavier, istället för insättning på konto, ska enligt LR vara löst då de i år använder sig av ett annat system.

Frågor avseende utdelningen besvaras via info@soldskog.se, frågor som rör själva… Läs mer

Kallelse föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Tisdag 23 maj kl. 18.00

Plats: f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna samt redovisning av verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare.

2 st. motioner samt styrelsens förslag till utdelning.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Välkomna

Styrelsen

Handlingar återfinns under fliken Årsstämma.

Skogsdag 3 september

Under fliken “Skogsdagar” kan ni nu hitta ett referat från årets skogsdag där Börje Drakenberg medverkade.

Ny info gällande utbetalning

Tråkigt nog kan vi konstatera att det inte blev som vi planerat med utbetalningarna, utifrån den information vi fick från LR Revision. Det som skulle vara ett smidigt utbetalningssätt visade sig så tyvärr inte vara fallet för samtliga.
Det verkar som det bara är Swedbanks kunder som får pengarna direkt insatta på sitt konto. Övriga har fått utbetalningsavier. Detta trots att vi alla fyllt i blanketten med bank, clearingnummer och kontonummer.

Onödigt krångligt tycker vi!

Till nästa år måste alla få sina pengar insatt på konto.

Utbetalning/”lön”

Utbetalning är nu gjord till de som skickat in svarstalong inom stipulerad tid, ytterligare någon bankdag kan tillkomma innan transaktionen är mottagen. Utbetalningsmeddelandet är “lön”, det framgår således tyvärr inte tydligt att det är Sollerö Gemsamhetsskog som är avsändare och att det rör sig om utdelningen.

Information utdelning

De som ej har skickat in svarstalong har nu erhållit påminnelse brevledes. De som fått föregående inlägg på hemsidan på mail, dvs prenumeranterna, ska alltså inte beteckna detta som en personlig påminnelse!

Utbetalning kommer att ske den 15/11. Ytterligare en utbetalning görs då tidsfristen för påminnelserna gått ut.

Delägare som skickat in svar men ej fått utbetalning efter detta ombedes höra av sig till ordförande Erik Dahl eller via hemsidan (info@soldskog.se).

Utdelning

Ett antal delägare har ännu inte skickat in svarstalong för utdelning, dessa bör omgående sändas till Erik Dahl (se adress i inlägget nedan).

För kännedom så måste föreningen skicka in kontrolluppgift till Skatteverket, oavsett om utdelning betalats ut eller ej.