Bakgrund

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening förvaltar samfälligheten Bengtsarvet s:1 och Mångbrofastigheten, Gesunda 159:1. Bengtsarvet s:1,Gemensamhetsskogen, består av ca 1800 ha mark. Den har sitt ursprung i de gamla by- och sockensamfälligheter som bildades vid Storskiftet vid mitten av 1800-talet och skapades under det Laga skifte som påbörjades på 1940-talet och avslutades 1979. Nästan alla enskilt ägda jordbruksfastigheter har andel i Bengtsarvet s:1. Bolagen valde att inte delta i denna samfällighet. Det finns idag drygt 420 stycken delägarfastigheter.

Det viktigaste skälet till att bilda Sollerö Gemensamhetsskog var att bönderna ville skapa resurser för att bestrida kostnader för åtgärder till deras gemensamma nytta. Delägarna har  under åren även i viss utsträckning satsat resurser i saker som är till nytta för socknen i allmänhet.

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening förvaltar även medel som tillkommit i några dikesföretags verksamhet. Med hjälp av dessa tillgångar  kommer föreningen att medverka i skötseln av socknens inägodiken.

Samfällighetsföreningen leds av en styrelse på sex personer, som ansvarar för driften och verksamheten. Dessa samt suppleanter och övriga förtroendepersoner utses på föreningsstämmor, som äger rum en gång per år.