Vid föreningsstämman 2023 uppdrogs till styrelsen att starta en arbetsgrupp vilken ska utreda möjliga strukturförändringar av Gemensamhetsskogen. En arbetsgrupp bestående av Erik Dahl, Peter Helander, Lars Svarf och Mäjt Wik hade den 16 januari ett uppstartsmöte. Lars, tillika motionär till stämman, framhöll att intentionen framför allt var att försöka skapa förutsättningar för att avkastningen framledes kan användas på bättre sätt.

En rad olika scenarier diskuterades. Dialog kommer att föras med bland annat Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Arbetsgruppen har för avsikt att presentera en delrapport vid årets föreningsstämma. Delägare får gärna inkomma med synpunkter och idéer till någon i arbetsgruppen eller till info@soldskog.se