Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket fördelar sig på föryngringsavverkningar och gallring. Ca 20 ha föryngringsavverkning och ca 45 ha gallring. Röjning och underröjning är utförd med ca 33 ha, vi har också markberett 23 ha.
På jordägarna har vi gallrat ca 4 ha med volym 200 m3fub.

Vår skogliga planering för 2018 är snarlik det vi utförde 2017.

Föreningsstämman kommer att äga rum onsdagen den 23 maj. Mer information kommer inom kort.