Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Tisdag 23 maj kl. 18.00

Plats: f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna samt redovisning av verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare.

2 st. motioner samt styrelsens förslag till utdelning.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Välkomna

Styrelsen

Handlingar återfinns under fliken Årsstämma.