Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Onsdag 17 juni 2020 klockan 18.00

Plats: Solleröparken (danslogen )

Ärenden enligt stadgarna.

Framställan från styrelsen.

Motioner: Bengt Larsson och Per-Henry Persson

Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfälliga lagstiftning som möjliggör för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal fullmakter, har styrelsen beslutat att kalla föreningens delägare till ordinarie föreningsstämma

Med hänvisning till rådande pandemisituation rekommenderar styrelsen att du som delägare i första hand väljer att via fullmakt utöva ditt inflytande och din rösträtt så att vi därmed kan genomföra stämman med ett begränsat antal fysiskt närvarande personer.

Styrelsen har beslutat att fullmakter till stämman som garanterat ska kunna användas måste vara styrelsen tillhanda senast tre dygn före stämmans genomförande, dvs senast 2020-06-14 kl. 14.00. Fullmakter kan lämnas på nedanstående sätt:

• I pappersformat i brevlåda på Sockenkontoret på Sollerön märkt ”Sollerö Gemensamhetsskog 

• Inscannad via e-post till erik.dahlarna@gmail.com

• I brevform till Sollerö Gemensamhetsskog Erik Dahl Siljansvägen 17 792 90 Sollerön 

Hur fullmakten ska fyllas i och till vem den ska ställas hänvisas till instruktioner på Sockenkontoret Sollerön och hemsidan.

För att styrelsen ska ha möjlighet att hantera stämman i rådande situation vädjar vi till de delägare som, trots vår avrådan, avser att fysiskt delta, att senast tre dygn före stämman (2020-06-14 kl 18.00) anmäla sin avsikt om detta via mail till erik.dahlarna@gmail.com alternativt per telefon  070- 580 28 35 dagtid. Handlingar finns tillgängliga på sockenkontoret Sollerön samt på hemsidan www.soldskog.se från och med 2020-06-06.

Välkomna

Styrelsen