Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra Elinmyrvägen. 

Plantorna såg mycket fina ut och att det blir gott om blåbär var en bonusiakttagelse. 

Hygget på västra Elinmyrvägen ska markberedas och planteras med både tall och gran beroende på marktyp. 

En bit österut från Bladtjärnvägens vändplan har Erik inventerat ett avverkningsmoget område efter alla konstens regler inbegripet fågeldirektivet. 

Granskogen en bit in på Kroktjärnsvägen är långt ifrån frisk.  

Lars fick uppdraget att planera området, ca 4 ha på båda sidor vägen, för slutavverkning. 

Vid fikarast vid Selilagets slaktlada diskuterades allt från historik till framtid inom skogsbruket. 

Nästa stopp var spännande. Hade självföryngringen  klarat vintern och skjutit skott sen frötallarna avverkats? 

Området vi besöker är beläget på Vårtjärnsheden ca 500 m öh på ljungbeväxt mark där ingen (om det finns) skogsexpert förordat självsådd. 

Ni som var med på skogsdagen i slutet av augusti 2015 kanske minns att vi hade plantinventering där när frötallarna stod kvar. Gör gärna ett återbesök och se om ni delar vår tillfredsställelse över ett lyckat ”experiment”. 

Vid förra vinterns omfattande snöbrott blev ett mindre område väster om Krypinvägens vändplan oupptäckt. Det får förbli orört som en sammanbindning av två områden som avsatts till en enhet från Kroktjärn med gammeltallar till det branta och steniga granskogsbevuxna området väster om Krypinvägen. 

Nu blev det färd hemåt och stopp vid grustaget vid Ånåkni, jordägarmark. Inventering av nyplantering som verkar kämpa i torkan. 

Jordägarnas granskog vid Mångnäs är avverkningsmogen och utsatt för barkborre. Stugägarna i närheten är informerade och positiva till avverkning. 

Vid storbåten norr om vägbanken i Gesunda vill Byföreningen förbättra bryggan, något som vi är positiva till med förbehåll att ingen stängs ute. 

Jordägarnas ägor är avsedda för alla och några självsvåldiga avstängningar med skyltar och dylikt tolereras ej! 

Vid pennan

Börje Svensson