GDPR

Information om GDPR för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den
befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som berör dig som är delägare i Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening,som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterar personuppgifter i styrelsen (delägarförteckning, fakturering av båthusavgifter m.m.) personuppgiftsansvariga.

Personuppgift

Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn, personnummer
adress, fastighet samt kontouppgifter. För de som anmäler sig som prenumerant på hemsidan samt till utskick av styrelseprotokoll sparas även e-postadress.

Du som är delägare har från och med den 25 maj 2018 rätt att få ut en kopia på alla
uppgifter som finns lagrade om dig.

Samtycke

Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som delägare till en fastighet inom Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening är detta däremot inte tillämpbart. I och med att en fastighet överlåts så blir du också automatiskt delägare i samfällighetsföreningen som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.

Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi anmälan för alla våra delägare. 

Registerutdrag

Du har som delägare i Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som delägare rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Mer information

Informationen tillhandahålls genom Styrelsen. Specifika frågor hanteras av Mäjt Wik.

Allmän info om GDPR finns på
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/