Mäjt Wik

Inventeringsdag 18 juli 2022

Vi, Erik, Mäjt, Lars och undertecknad, började med att se över ett höstplanterat hygge längst in på östra Elinmyrvägen. 

Plantorna såg mycket fina ut och att det blir gott om blåbär var en bonusiakttagelse. 

Hygget på västra Elinmyrvägen ska markberedas och planteras med både tall och gran beroende på marktyp. 

En bit österut från Bladtjärnvägens vändplan har Erik inventerat ett avverkningsmoget område efter alla konstens regler inbegripet fågeldirektivet. 

Granskogen en bit in på Kroktjärnsvägen är långt ifrån frisk.  

Lars fick uppdraget att planera området, ca 4 ha på båda sidor vägen, för slutavverkning. 

Vid fikarast vid Selilagets slaktlada diskuterades allt… Läs mer

Stämmoprotokoll

Protokoll från årets föreningsstämma finns nu publicerat under fliken Föreningsstämma 2022.

Kallelse föreningsstämma 2022

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum och tid: Torsdagen den 19/5 kl. 18:30

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

5 stycken motioner.

Handlingar till stämman finns tillgängliga på Sockenkontoret och på hemsidan www.soldskog.se senast från och med 9/5.

Välkomna!

Styrelsen

Föreningsstämma 2022

Handlingar till årets föreningsstämma publiceras löpande och finns under särskild flik ovan.

Datum för stämman är ännu ej fastställt, men ska stadgeenligt ske senast under maj månad. Save the date” kommer så snart som möjligt.

Kallelse föreningsstämma 2021

Föreningsstämma för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening

Datum och tid: 21 juli kl. 18.00

Plats: Sockenhuset Sollerön

Ärenden enligt stadgarna.

Två motioner samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på Sockenkontoret samt på hemsidan.

Tänk på möjligheten att närvara på stämman genom fullmakt. Anvisade sittplatser kommer att finnas. Tillsammans får vi ta ansvar för att följa rådande restriktioner och allmänna råd.

Styrelsen

Handlingar inför föreningsstämma

Handlingar finns nu tillgängliga på Sockenkontoret. De kommer också att publiceras här på hemsidan under fliken Årsstämma.

Datum för stämman är ännu ej fastställt.

Ordinarie föreningsstämma 2021 framflyttad

Ordinarie föreningsstämma som stadgeenligt brukar äga rum under maj månad är framflyttad på grund av Covid-19 pandemin. Kallelse med senare datum kommer när riskerna för smittspridning minskat. Handlingar för stämman kommer att publiceras på hemsidan när revisionen är klar. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Sockenkontoret någon gång under maj.

Kallelse föreningsstämma 2020

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Onsdag 17 juni 2020 klockan 18.00

Plats: Solleröparken (danslogen )

Ärenden enligt stadgarna.

Framställan från styrelsen.

Motioner: Bengt Larsson och Per-Henry Persson

Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfälliga lagstiftning som möjliggör för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal fullmakter, har styrelsen beslutat att kalla föreningens delägare till ordinarie föreningsstämma

Med hänvisning till rådande pandemisituation rekommenderar styrelsen att du som delägare i första hand väljer att via fullmakt utöva ditt inflytande och din rösträtt så att vi därmed kan genomföra stämman med ett begränsat antal fysiskt närvarande personer.… Läs mer

Angående föreningsstämma 2020

Ordinarie Föreningsstämma som brukar äga rum under maj månad, enligt stadgarna, är inställd på grund av Coronapandemin. Kallelse med nytt senare datum kommer att ske när riskerna för smittspridning stabiliserats.

Styrelsen

Handlingar kommer att publiceras fortlöpande under fliken Årsstämma.

Utdelning

LR Revision påbörjar utbetalning denna vecka. Enligt stämmobeslut är avstämningsdag för utdelning 31/12. Således tar lagfaren ägare av fastighet per 31 december 2018 del av överskott som uppkommit under kalenderåret 2018.

Kallelse

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till föreningsstämma.

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 18.00

Plats: Sockenhuset, Sollerön

Ärenden enligt stadgarna. Proposition från styrelsen: Förslag till utdelning samt avstämningsdag.

Handlingar finns på Sockenkontoret och hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen

Blänkare föreningsstämma

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16/5 kl. 18.00 i Sockenhuset på Sollerön. Handlingar publiceras under fliken årsstämma.

Utdelning

Utdelning från verksamhetsåret 2017 kommer att ske v. 48-49. Frågor kring utbetalningen besvaras av LR Revision.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken kontakt. Kan även nås på denna mail.

Skogsdag styrelsen 27 juli 2018

Diverse åsikter om båthus hade kommit till styrelsen. Vid syn på platserna kan sägas och det gäller samtliga båthus inom samfälligheten :

Det åligger båthusägaren att städa runt båthuset. På området mellan båthus och sjön gäller allemansrätt med den hänsyn det innebär för alla parter!

På Lerön bör viss gallring ske och en del stora tallar mellan båthusen bör nog tas bort.

Byalag och fäbodlag har anläggningar på samfällighetens marker vid stränder undantagna vid omarronderingen. Skyltar som antyder att område är till för viss intressegrupp skall tas bort anser styrelsen! Informationstavla på Bodarnas slogbod vid Rävnäs är ett föredöme.

Mångbro… Läs mer

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman 2018 finns publicerat under fliken Årsstämma.

Föreningsstämma

Årsmöte

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Onsdagen den 23 maj kl. 19.00

Plats: Sockenhuset/ f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna. 1 st. motion.

Propositioner från styrelsen: Förslag till utdelning samt förslag till revidering av reglemente för upplåtelse av båthusplats.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Styrelsen

 

Handlingar finns under fliken Årsstämma.

Skogliga åtgärder och datum för föreningsstämma

Den skogliga verksamheten 2017 har varit lite mer omfattande än föregående år. Vi har avverkat 4842 m3fub vilket fördelar sig på föryngringsavverkningar och gallring. Ca 20 ha föryngringsavverkning och ca 45 ha gallring. Röjning och underröjning är utförd med ca 33 ha, vi har också markberett 23 ha.
På jordägarna har vi gallrat ca 4 ha med volym 200 m3fub.

Vår skogliga planering för 2018 är snarlik det vi utförde 2017.

Föreningsstämman kommer att äga rum onsdagen den 23 maj. Mer information kommer inom kort.

 

Utdelning under vecka 46

För kännedom kommer utdelning att ske under v. 46. Utdelningen avser år 2016 och det är således lagfarna delägare under detta år som tar del av denna.

LR Revision sköter utbetalningen och då ett löneprogram används kommer transaktionen även denna gång att märkas som “lön”. En specifikation skickas ut till samtliga, som också är en kontrolluppgift vilken Skatteverket tar del av. Problematiken med att några fick utbetalningsavier, istället för insättning på konto, ska enligt LR vara löst då de i år använder sig av ett annat system.

Frågor avseende utdelningen besvaras via info@soldskog.se, frågor som rör själva… Läs mer

Kallelse föreningsstämma

Delägarna i Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening kallas till Föreningsstämma

Tisdag 23 maj kl. 18.00

Plats: f.d. Sollerö Kommunalhus

Ärenden enligt stadgarna samt redovisning av verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare.

2 st. motioner samt styrelsens förslag till utdelning.

Handlingar finns på Sockenkontoret och Hemsidan senast 10 dagar före stämmodagen.

Välkomna

Styrelsen

Handlingar återfinns under fliken Årsstämma.